REGULAMIN IX OTWARTEJ KONFERENCJI LEAN

1. IX Otwarta Konferencja Lean, zwana dalej „Konferencją” odbędzie się w dniach 20-21  marca 2019 r. w Poznaniu, jej organizatorem jest Perfectus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr: 0000451155 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

3. W okresie od  14 stycznia 2019 do 11 marca 2019 uruchomiona jest rejestracja na zakup pakietu - udziału  w dwóch dniach Konferencji, w tym w płatnym warsztacie II dnia wydarzenia (21 marca 2019). Możliwość zapisu tylko na pierwszy, bezpłatny dzień Konferencji możliwa jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez organizatora oknach czasowych rejestracji: 7 lutego 2019,  22 lutego 2019 oraz 8 marca 2019. Każdorazowo rejestracja tylko na bezpłatny dzień uruchamiana będzie o godzinie 12:00 i zawierała ograniczoną ilość miejsc.

4. Wykupienie miejsca na szkolenie organizowanego 21 marca 2019 r. w ramach II dnia konferencji jest jednocześnie gwarancją uczestnictwa w I darmowym dniu konferencji (20 marca 2019 r.)

5. Celem Konferencji jest m. in.  wymiana doświadczeń między osobami wykorzystującymi Lean w praktyce, w związku z powyższym Organizator ograniczył ilości miejsc dla osób będących studentami do 5% ogólnej liczby uczestników Konferencji.

6. W konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie www.konferenacjalean.pl i otrzymały potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną. W przypadku osób będących studentami, dodatkowym warunkiem jest otrzymanie wiadomości od Organizatora przesłanej pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od dokonania rejestracji z potwierdzeniem, czy pula miejsc dla studentów nie została uprzednio wyczerpana.

7. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

8. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu i wyżywienia w trakcie trwania I dnia Konferencji.

9. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony www.konferenacjalean.pl, przyjmowane są w terminie do dnia 8 marca 2019 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

10. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, a także powszechnie przyjętych norm zwyczajowych.

11. Aby wejść na sale, w których odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.

13. Konferencja i wydarzenia towarzyszące będą filmowane i fotografowane przez Organizatora. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konferencji.

14. Udział w Konferencji jest nieodpłatny za wyjątkiem udziału w warsztatach organizowanych II dnia Konferencji (20.03.2019)

Informacje o opłacie za wydarzenia towarzyszące i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Konferencji www.konferenacjalean.pl . Ilość dostępnych miejsc na wydarzeniach towarzyszących jest ograniczona. O uczestnictwie w wydarzeniach towarzyszących decyduje kolejność uiszczenia opłaty za wydarzenia towarzyszące na rachunek bankowy Organizatora o nr 54 2490 0005 0000 4530 9747 5768.

15. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji (czyli przed datą 8 marca 2019), Organizator zwraca 50% wpłaconej tytułem opłaty za wydarzenia towarzyszące kwoty. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w czasie krótszym niż 14 dni, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.

17. Uczestnik Konferencji, który uiścił opłatę, może zgłosić inną wskazaną przez siebie osobę na swoje miejsce do dnia 11 marca 2019 r.  

18. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty konferencyjnej w całości, a w przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Konferencji, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% opłaty konferencyjnej.

19. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konferencji jest Organizator. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Konferencji przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

20. Reklamacje w stosunku do Organizatora należy zgłosić w formie pisemnej listem poleconym w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konferencji, odp. Organizator udzieli w tym samym terminie.
Copyright 2018 Perfectus Group. All rights reserved